Shagya, Male, Bai, 2016

Par Marah   X  Thor des Hussards